آموزش شطرنج | رضا عبداله زاده

چو شاه شطرنج ارچه قوی است دشمن تو / چو یک پیاده فرستی ز خان و مان بجهد

آموزش شطرنج | رضا عبداله زاده

چو شاه شطرنج ارچه قوی است دشمن تو / چو یک پیاده فرستی ز خان و مان بجهد

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Artur Yusupov» ثبت شده است

آخربازی دورتسکی - ویرایش چهارم


Publisher: Russell Enterprises, 2014
Edition: Paperback large
ISBN: 978-1-936490-13-4
Pages: 424
Language: English

دارای 16 فصل

به تمامی شطرنج بازان توصیه می شود، که این کتاب را مطالعه کنند.


دانلود

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۱۷
رضا عبداله زاده

کتاب سیر تکامل در شطرنج (جلد سوم: استادی) نوشته  آرتور یوسپوف

سرفصل های این کتاب:

 1. جان بر کف (Desperadoes)
 2. برتری های استاتیک
 3. روش مقایسه (The comparison method)
 4. رخ در برابر دو سوار سبک
 5. بازی های باز
 6. The minority attack
 7. ترکیب های پیچیده
 8. دژ و سنگر (Fortresses)
 9. موقعیت های سخت
 10. انتقال به وسط بازی
 11. دو فیل
 12. متوقف کردن یک مهره
 13. بازی در مقابل مهره ها
 14. مبانی آخر بازی رخ
 15. Playing for traps
 16. شاه قلعه در طرف مقابل
 17. زنجیره پیاده ای
 18. انتقال از ابتدا به انتهای بازی
 19. تعویض وزیر - انتقال به آخر بازی
 20. پایگاه برای اسب ها
 21. داشتن یک طرح
 22. پیرک و دفاع های مدرن
 23. موقعیت های سخت 2
 24. آخر بازی وزیر

دریافت
عنوان: Chess Evolution 3
حجم: 24.5 مگابایت
توضیحات: Chess Evolution 3
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۲ ، ۱۷:۳۶
رضا عبداله زاده

کتاب سیر تکامل در شطرنج (جلد دوم: فراتر از مبانی اولیه) نوشته  آرتور یوسپوف

سرفصل های این کتاب:

 1. حمله های ترکیبی در عرض های هفتم و هشتم
 2. تعویض
 3. حمله به شاه
 4. فهرست شروع بازی های در برابر 1.c4
 5. اجازه بازی متقابل ندهید!
 6. برتری در گسترش
 7. بهره برداری از نقاط ضعف
 8. محاسبه واریاسیون های کوتاه
 9. ساختار پیاده ای بهتر
 10. زنجیره (دسته) پیاده ها
 11. فهرست شروع بازی (سیاه در برابر شروع رتی/ سفید در برابر شروع هندی شاه)
 12. شتاب زده عمل نکنید!
 13. قربانی دو فیل
 14. بازی پیاده ای
 15. حرکت فعال
 16. کیش های میانی
 17. بهبود موقعیت مهره ها
 18. قربانی پیاده در شروع بازی
 19. حرکت های میانی
 20. اصول دو ضعف
 21. مزیت های فضا
 22. ضد ضربه
 23. مرکز در شروع بازی
 24. تعویض صحیح

دریافت
عنوان: Chess Evolution 2
حجم: 9.21 مگابایت
توضیحات: Artur Yusupov
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۲ ، ۰۹:۲۲
رضا عبداله زاده

کتاب سیر تکامل در شطرنج (جلد اول: مفاهیم پایه) نوشته  آرتور یوسپوف


سرفصل های این کتاب:

 1. ترکیب های مربوط به فیل
 2. قطرها
 3. قربانی وزیر
 4. درک برتری مهره ای در آخر بازی پیاده ای
 5. درک برتری مهره ای
 6. حمله با وزیر و اسب
 7. بازی های باز
 8. حمله با وزیر و رخ
 9. واریاسیون های اجباری
 10. حمله با وزیر و فیل
 11. برتری های پوزیسیونی
 12. فیل در مقابل پیاده ها
 13. حمله با وزیر و پیاده
 14. مهاجم
 15. حمله با رخ و فیل
 16. اسب در مقابل پیاده
 17. حمله با رخ و اسب
 18. بازی های نیمه باز
 19. ترکیب های مربوط به ارتقاء
 20. مات در سه حرکت
 21. شبکه ماتی در آخر بازی
 22. The passed pawn
 23. ترکیب های مربوط به ستون
 24. وزیر در برابر رخ

دریافت
عنوان: Chess Evolution 1
حجم: 8.6 مگابایت
توضیحات: Artur Yusupov
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۲ ، ۰۹:۴۹
رضا عبداله زاده

کتاب تقویت شطرنج (جلد سوم: استادی) نوشته  آرتور یوسپوف

سرفصل های این کتاب:

 1. حمله به شاه در مرکز
 2. پی بردن به برتری
 3. بازی متقابل (Counterplay)
 4. آخربازی اسب
 5. شروع بازی انگلیسی
 6. پیاده های آویزان (معلق) در c3-d4
 7. ضد حمله (Counter-attack)
 8. رخ در برابر پیاده
 9. تکنیک محاسبه واریاسیون ها
 10. شروع بازی رتی
 11. پیاده های جلو رفته در وسط بازی
 12. تفکر پیشگیرانه (پروفیلاکتیک)
 13. فیل در برابر اسب
 14. دفاع
 15. حرکت های کاندید
 16. دید ترکیبی
 17. دفاع هندی شاه
 18. اکثریت پیاده ای جناح وزیر
 19. اکثریت پیاده ای مرکزی
 20. طوفان پیاده ها
 21. ابتکار
 22. دفاع گرونفلد
 23. روش حذف
 24. اسب در برابر فیل

دریافت
عنوان: Boost Your Chess 3
حجم: 9.07 مگابایت
توضیحات: Artur Yusupov
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۲ ، ۰۸:۴۶
رضا عبداله زاده

کتاب تقویت شطرنج (جلد دوم: فراتر از مبانی اولیه) نوشته  آرتور یوسپوف


سرفصل های این کتاب:

 1. حمله به شاه
 2. ستون باز
 3. تاکتیک های جزئی
 4. شروع بازی برای سفید- دفاع فرانسه
 5. آخربازی ساده رخ (1)
 6. مبارزه با پیاده مرکزی
 7. به دام انداختن مهره ها
 8. محاسبه واریانت های کوتاه
 9. نقاط ضعف
 10. مسدود(بلوکه) کردن خطوط
 11. شروع بازی برای سیاه در برابر 1.d4
 12. آخر بازی ساده رخ (2)
 13. ترکیب های بلوکه کردن
 14. دو فیل
 15. اشتباهات معمول در محاسبه واریانت ها
 16. حذف مدافع
 17. فیل خوب و فیل بد
 18. شروع بازی های بسته
 19. پاکسازی خطوط
 20. تکنیک آخر بازی
 21. بلوکه کردن
 22. Dragging the king out
 23. رتی / شروع بازی انگلیسی
 24. اشتباهات معمول در آخر بازی

دریافت
عنوان: Boost Your Chess 2
حجم: 27.3 مگابایت
توضیحات: Artur Yusupov


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۲ ، ۰۳:۲۸
رضا عبداله زاده

کتاب تقویت شطرنج (جلد اول: مفاهیم پایه) نوشته  آرتور یوسپوف


سرفصل های این کتاب:

 1. تاکتیک آسیاب
 2. نقطه ضعف پیاده ای
 3. ترکیب عرض آخر
 4. بهره برداری از نقاط ضعف
 5. عرض هفتم
 6. قلعه
 7. از هم جدا کردن پیاده ها
 8. دام های گشایشی
 9. استفاده از دام
 10. ترکیب های پات
 11. ستون های نیمه باز
 12. مات با فیل و اسب
 13. ترکیب های مرتبط با ستون ها
 14. پایگاه ها
 15. ترکیب های مربوط به قطر
 16. آخربازی های ابتدایی
 17. ترکیب با اسب (1)
 18. The principles behind mobilization
 19. کیش دائم
 20. مات در دو حرکت
 21. ترکیب با سوارهای سنگین
 22. هماهنگی بین مهره ها
 23. ترکیب با اسب (2)
 24. زوگزوانگ

دریافت
عنوان: Boost Your Chess 1
حجم: 10.6 مگابایت
توضیحات: Artur Yusupov
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۲ ، ۱۸:۵۷
رضا عبداله زاده

کتاب آمادگی شطرنج (جلد سوم: استادی) نوشته  آرتور یوسپوف


سرفصل های این کتاب:

 1. ترکیب های مرتبط به ارتقاء
 2. ارزیابی موقعیت
 3. آخربازی پیاده
 4. رخ در برابر فیل
 5. فهرست گشایش های سفید با 1.d4
 6. پیاده ایزوله
 7. بازی در برابر پیاده های ایزوله
 8. تاکتیک های ساده
 9. پیاده عقب مانده
 10. آخربازی فیل
 11. دفاع فرانسه
 12. آموزش با مطالعه
 13. بلوکه کردن
 14. ترکیب های مساوی
 15. فیل های ناهمرنگ
 16. فهرست گشایش های سفید با 1.d4 (بخش دوم)
 17. روش حذف
 18. پیاده های آویزان
 19. بازی در برابر پیاده های آویزان
 20. تاکتیک های ساده 2
 21. پیاده های دوپشته (دوبل شده)
 22. فهرست گشایش های سیاه در برابر 1.d4
 23. روش مقایسه
 24. رخ در برابر اسب


این کتاب را از دست ندهید!

دریافت
عنوان: Build Up Your Chess 3
حجم: 29.6 مگابایت
توضیحات: Artur Yusupov

  ۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۲ ، ۱۵:۱۴
  رضا عبداله زاده

  کتاب آمادگی شطرنج (جلد دوم: فراتر از مبانی اولیه) نوشته  آرتور یوسپوف


  سرفصل های این کتاب:

  1. ترکیب های ماتی
  2. اصول کلی آخر بازی
  3. ترکیب های مربوط به عرض آخر
  4. اصول کلی گسترش
  5. حمله دوگانه
  6. فیل خوب و فیل بد
  7. حرکت کاندید
  8. مرکز
  9. آچمزی و حمله متقابل
  10. زوگزوانگ
  11. منحرف کردن
  12. هدیه قربانی یونانی
  13. ارزیابی موقعیت
  14. برنامه ریزی در شطرنج
  15. فهرست گشایش های سفید بعد از 1.e4  e5
  16. از بین بردن موقعیت شاه قلعه
  17. فهرست گشایش های سیاه در مقابل 1.e4
  18. تعویض
  19. اولویت در محاسبه واریاسیون ها
  20. آخر بازی پیاده ای 1
  21. دام
  22. زمان در گشایش
  23. بهبود موقعیت مهره ها
  24. آخر بازی پیاده ای 2
  این کتاب را از دست ندهید!

  دریافت
  عنوان: Build Up Your Chess 2
  حجم: 16.9 مگابایت
  توضیحات: Artur Yusupov

   ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۲ ، ۱۵:۲۹
   رضا عبداله زاده

   کتاب آمادگی شطرنج (جلد اول: اصول پایه) نوشته  آرتور یوسپوف

   سرفصل های این کتاب:

   1. ایده های ماتی
   2. ایده های ماتی 2
   3. مفاهیم پایه گسترش
   4. آخر بازی پیاده ای ساده
   5. کیش دوگانه
   6. ارزش مهره ها
   7. حمله برخاست
   8. متمرکز سازی مهره ها
   9. مات در دو حرکت
   10. تقابل
   11. آچمزی
   12. حمله دوگانه
   13. کسب برتری مهره ای
   14. ستون های باز و پایگاه
   15. ترکیب
   16. وزیر در مقابل پیاده
   17. ایده های پاتی
   18. وضعیت اجباری
   19. ترکیب های ارتقاء پیاده
   20. نقاط ضعف
   21. ترکیب های پیاده ای
   22. فیل اشتباهی
   23. مات مختنق
   24. گامبی
   این کتاب را از دست ندهید!
   دریافت
   عنوان: Build Up Your Chess 1
   حجم: 66.8 مگابایت
   توضیحات: Artur Yusupov
   ۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۲ ، ۱۷:۴۳
   رضا عبداله زاده