آموزش شطرنج | رضا عبداله زاده

چو شاه شطرنج ارچه قوی است دشمن تو / چو یک پیاده فرستی ز خان و مان بجهد

آموزش شطرنج | رضا عبداله زاده

چو شاه شطرنج ارچه قوی است دشمن تو / چو یک پیاده فرستی ز خان و مان بجهد

۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

نام جزوه: 120 تمرین مات های یک حرکتی
سطح: نوآموزان
برگرفته از کتاب مدرسه شطرنج, سرگی ایواشنکو


دریافت
عنوان: 120 مات یک حرکتی
حجم: 1.88 مگابایت
توضیحات: سرگی ایواشنکو
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۲ ، ۱۵:۱۴
رضا عبداله زاده

خاقانی: 

از اســب پــیــاده شــو، بــر نــطــع زمــیـن رخ نـه

زیــر پــی پــیــلــش بـیـن شـه مـات شـده نـعـمـان


نـی نـی کـه چـو نـعـمـان بـین پیل افکن شاهان را

پــیــلــان شــب و روزش گــشـتـه بـه پـی دوران


ای بـس شـه پـیـل افـکـن کـافـکند به شه پیلی

شــطــرنــجــی تــقــدیــرش در مــاتـگـه حـرمـان


* مجموعه اشعار شطرنجی، برگرفته از نرم افزارهای گنجور و ساغر


دریافت
عنوان: ادبیات در شطرنج
حجم: 231 کیلوبایت
توضیحات: ادبیات در شطرنج

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۲ ، ۲۱:۴۸
رضا عبداله زاده

کتاب سیر تکامل در شطرنج (جلد سوم: استادی) نوشته  آرتور یوسپوف

سرفصل های این کتاب:

 1. جان بر کف (Desperadoes)
 2. برتری های استاتیک
 3. روش مقایسه (The comparison method)
 4. رخ در برابر دو سوار سبک
 5. بازی های باز
 6. The minority attack
 7. ترکیب های پیچیده
 8. دژ و سنگر (Fortresses)
 9. موقعیت های سخت
 10. انتقال به وسط بازی
 11. دو فیل
 12. متوقف کردن یک مهره
 13. بازی در مقابل مهره ها
 14. مبانی آخر بازی رخ
 15. Playing for traps
 16. شاه قلعه در طرف مقابل
 17. زنجیره پیاده ای
 18. انتقال از ابتدا به انتهای بازی
 19. تعویض وزیر - انتقال به آخر بازی
 20. پایگاه برای اسب ها
 21. داشتن یک طرح
 22. پیرک و دفاع های مدرن
 23. موقعیت های سخت 2
 24. آخر بازی وزیر

دریافت
عنوان: Chess Evolution 3
حجم: 24.5 مگابایت
توضیحات: Chess Evolution 3
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۲ ، ۱۷:۳۶
رضا عبداله زاده

کتاب سیر تکامل در شطرنج (جلد دوم: فراتر از مبانی اولیه) نوشته  آرتور یوسپوف

سرفصل های این کتاب:

 1. حمله های ترکیبی در عرض های هفتم و هشتم
 2. تعویض
 3. حمله به شاه
 4. فهرست شروع بازی های در برابر 1.c4
 5. اجازه بازی متقابل ندهید!
 6. برتری در گسترش
 7. بهره برداری از نقاط ضعف
 8. محاسبه واریاسیون های کوتاه
 9. ساختار پیاده ای بهتر
 10. زنجیره (دسته) پیاده ها
 11. فهرست شروع بازی (سیاه در برابر شروع رتی/ سفید در برابر شروع هندی شاه)
 12. شتاب زده عمل نکنید!
 13. قربانی دو فیل
 14. بازی پیاده ای
 15. حرکت فعال
 16. کیش های میانی
 17. بهبود موقعیت مهره ها
 18. قربانی پیاده در شروع بازی
 19. حرکت های میانی
 20. اصول دو ضعف
 21. مزیت های فضا
 22. ضد ضربه
 23. مرکز در شروع بازی
 24. تعویض صحیح

دریافت
عنوان: Chess Evolution 2
حجم: 9.21 مگابایت
توضیحات: Artur Yusupov
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۲ ، ۰۹:۲۲
رضا عبداله زاده

کتاب سیر تکامل در شطرنج (جلد اول: مفاهیم پایه) نوشته  آرتور یوسپوف


سرفصل های این کتاب:

 1. ترکیب های مربوط به فیل
 2. قطرها
 3. قربانی وزیر
 4. درک برتری مهره ای در آخر بازی پیاده ای
 5. درک برتری مهره ای
 6. حمله با وزیر و اسب
 7. بازی های باز
 8. حمله با وزیر و رخ
 9. واریاسیون های اجباری
 10. حمله با وزیر و فیل
 11. برتری های پوزیسیونی
 12. فیل در مقابل پیاده ها
 13. حمله با وزیر و پیاده
 14. مهاجم
 15. حمله با رخ و فیل
 16. اسب در مقابل پیاده
 17. حمله با رخ و اسب
 18. بازی های نیمه باز
 19. ترکیب های مربوط به ارتقاء
 20. مات در سه حرکت
 21. شبکه ماتی در آخر بازی
 22. The passed pawn
 23. ترکیب های مربوط به ستون
 24. وزیر در برابر رخ

دریافت
عنوان: Chess Evolution 1
حجم: 8.6 مگابایت
توضیحات: Artur Yusupov
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۲ ، ۰۹:۴۹
رضا عبداله زاده

کتاب تقویت شطرنج (جلد سوم: استادی) نوشته  آرتور یوسپوف

سرفصل های این کتاب:

 1. حمله به شاه در مرکز
 2. پی بردن به برتری
 3. بازی متقابل (Counterplay)
 4. آخربازی اسب
 5. شروع بازی انگلیسی
 6. پیاده های آویزان (معلق) در c3-d4
 7. ضد حمله (Counter-attack)
 8. رخ در برابر پیاده
 9. تکنیک محاسبه واریاسیون ها
 10. شروع بازی رتی
 11. پیاده های جلو رفته در وسط بازی
 12. تفکر پیشگیرانه (پروفیلاکتیک)
 13. فیل در برابر اسب
 14. دفاع
 15. حرکت های کاندید
 16. دید ترکیبی
 17. دفاع هندی شاه
 18. اکثریت پیاده ای جناح وزیر
 19. اکثریت پیاده ای مرکزی
 20. طوفان پیاده ها
 21. ابتکار
 22. دفاع گرونفلد
 23. روش حذف
 24. اسب در برابر فیل

دریافت
عنوان: Boost Your Chess 3
حجم: 9.07 مگابایت
توضیحات: Artur Yusupov
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۲ ، ۰۸:۴۶
رضا عبداله زاده

کتاب تقویت شطرنج (جلد دوم: فراتر از مبانی اولیه) نوشته  آرتور یوسپوف


سرفصل های این کتاب:

 1. حمله به شاه
 2. ستون باز
 3. تاکتیک های جزئی
 4. شروع بازی برای سفید- دفاع فرانسه
 5. آخربازی ساده رخ (1)
 6. مبارزه با پیاده مرکزی
 7. به دام انداختن مهره ها
 8. محاسبه واریانت های کوتاه
 9. نقاط ضعف
 10. مسدود(بلوکه) کردن خطوط
 11. شروع بازی برای سیاه در برابر 1.d4
 12. آخر بازی ساده رخ (2)
 13. ترکیب های بلوکه کردن
 14. دو فیل
 15. اشتباهات معمول در محاسبه واریانت ها
 16. حذف مدافع
 17. فیل خوب و فیل بد
 18. شروع بازی های بسته
 19. پاکسازی خطوط
 20. تکنیک آخر بازی
 21. بلوکه کردن
 22. Dragging the king out
 23. رتی / شروع بازی انگلیسی
 24. اشتباهات معمول در آخر بازی

دریافت
عنوان: Boost Your Chess 2
حجم: 27.3 مگابایت
توضیحات: Artur Yusupov


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۲ ، ۰۳:۲۸
رضا عبداله زاده

کتاب تقویت شطرنج (جلد اول: مفاهیم پایه) نوشته  آرتور یوسپوف


سرفصل های این کتاب:

 1. تاکتیک آسیاب
 2. نقطه ضعف پیاده ای
 3. ترکیب عرض آخر
 4. بهره برداری از نقاط ضعف
 5. عرض هفتم
 6. قلعه
 7. از هم جدا کردن پیاده ها
 8. دام های گشایشی
 9. استفاده از دام
 10. ترکیب های پات
 11. ستون های نیمه باز
 12. مات با فیل و اسب
 13. ترکیب های مرتبط با ستون ها
 14. پایگاه ها
 15. ترکیب های مربوط به قطر
 16. آخربازی های ابتدایی
 17. ترکیب با اسب (1)
 18. The principles behind mobilization
 19. کیش دائم
 20. مات در دو حرکت
 21. ترکیب با سوارهای سنگین
 22. هماهنگی بین مهره ها
 23. ترکیب با اسب (2)
 24. زوگزوانگ

دریافت
عنوان: Boost Your Chess 1
حجم: 10.6 مگابایت
توضیحات: Artur Yusupov
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۲ ، ۱۸:۵۷
رضا عبداله زاده

مسائل مات در دو حرکت


دریافت
عنوان: مسائل مات در دو حرکت
حجم: 820 کیلوبایت


دریافت
عنوان: مات های دو حرکتی - راه حل
حجم: 89.4 کیلوبایت

توضیحات در ادامه مطلب...

۱۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۲ ، ۱۸:۳۹
رضا عبداله زاده